Câu hỏi

Cách sử dụng nào là tốt nhất khi sử dụng các đối tượng Lazy?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Bạn thường sử dụng nó khi bạn muốn khởi tạo một thứ gì đó ở lần đầu tiên nó được sử dụng. Điều này chỉ làm chúng ta tốn chi phí khi tạo ra nó thay vì luôn luôn phát sinh ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail