Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Func< string, string >delegate trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Func<string, string>delegate đều là các cơ chế cho phép bạn định nghĩa và sử dụng các tham chiếu đến phương thức, nhưng chúng có một số khác biệt về cách sử dụng và cú pháp:

Func<string, string>

  • Định nghĩa: Func<string, string> là một delegate kiểu generic được sử dụng để tham chiếu đến một phương thức nhận vào một tham số kiểu string và trả về một giá trị kiểu string.
  • Cú pháp: Cú pháp của Func rất ngắn gọn và rõ ràng, chỉ định kiểu của tham số và kiểu trả về của phương thức mà nó tham chiếu đến.
  • Sử dụng: Func thường được sử dụng trong LINQ và khi bạn cần truyền phương thức như một tham số cho các phương thức khác.

Ví dụ sử dụng Func<string, string>:

Func<string, string> convertToUpper = text => text.ToUpper();
string result = convertToUpper("hello");
// result sẽ là "HELLO"

delegate

  • Định nghĩa: delegate là một từ khóa trong C# được sử dụng để định nghĩa một kiểu delegate không generic hoặc generic. Nó có thể tham chiếu đến bất kỳ phương thức nào có chữ ký phù hợp.
  • Cú pháp: Khi sử dụng delegate, bạn cần định nghĩa một kiểu delegate mới với chữ ký cụ thể của phương thức mà bạn muốn tham chiếu đến.
  • Sử dụng: delegate được sử dụng khi bạn muốn tạo một kiểu delegate tùy chỉnh với chữ ký phương thức cụ thể hoặc khi b...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa overloadingoverriding trong C# là gì?

middle

Phạm vi của biến thành viên Internal của một lớp C# là gì?

middle

Từ khóa volatile trong C# được sử dụng để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào