Câu hỏi

Sự khác biệt giữa late binding và early binding trong C#?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Trong C#, early binding và late binding là hai kỹ thuật khác nhau để kết nối các hàm và phương thức của đối tượng.

Early binding là kỹ thuật kết nối các hàm và phương thức tại thời điểm biên dịch. Trong quá trình biên dịch, các thông tin về kiểu của đối tượng được xác định và các hàm và phương thức đư...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail