Câu hỏi

Constructor Chaining trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Constructor Chaining là một kỹ thuật cho phép một constructor gọi một constructor khác trong cùng một lớp, hoặc gọi một constructor của lớp cơ sở. Constructor chaining giúp giảm bớt sự trùng lặp của mã khởi tạo và cho phép các constructor khác nhau trong một lớp chia sẻ logic khởi tạo.

Cách Sử Dụng Constructor Chaining:

Để thực hiện constructor chaining trong cùng một lớp, bạn sử dụng từ khóa this kèm theo các tham số phù hợp để gọi một constructor khác trong cùng lớp:

public class MyClass
{
  public MyClass() : this("Default value")
  {
  }

  public MyClass(string value)
  {
    // Logic khởi tạo với 'value'
  }
}

Trong ví dụ trên, constructor không tham số của MyClass gọi constructor có một tham số string thông qua : this("Default value"). Điều này cho phép tái sử dụng logic khởi tạo giữa các constructor khác nhau.

Để thực hiện constructor chaining với lớp cơ sở, bạn sử dụng từ khóa base kèm theo các tham số phù hợp để gọi c...

Bạn cần đăng nhập để xem