Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các interface: IQueryable, ICollection, IList và IDictionary trong C# là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Tất cả các interface này đều kế thừa từ IEnumerable. Về cơ bản, interface đó cho phép bạn sử dụng lớp trong một câu lệnh foreach (trong C#).

  • ICollectioninterface cơ bản nhất trong số ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail