Câu hỏi

Reference Type trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Reference Type (Kiểu tham chiếu) là một trong hai loại kiểu dữ liệu chính, loại kia là Value Type (Kiểu giá trị). Kiểu tham chiếu bao gồm các kiểu dữ liệu mà giá trị của chúng thực chất là một tham chiếu đến vị trí dữ liệu trong bộ nhớ, chứ không phải là dữ liệu thực sự. Khi bạn làm việc với kiểu tham chiếu, bạn đang làm việc với các tham chiếu đến dữ liệu thay vì dữ liệu thực tế.

Đặc điểm của Reference Type:

  • Lưu trữ trên Heap: Các đối tượng của kiểu tham chiếu được lưu trữ trong phần heap của bộ nhớ, và biến của kiểu tham chiếu lưu trữ địa chỉ của đối tượng đó trong heap.
  • Chia sẻ Dữ liệu: Khi bạn gán một biến kiểu tham chiếu cho một biến khác, cả hai biến đều tham chiếu đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ. Bất kỳ thay đổi nào đối với đối tượng thông qua một biến cũng sẽ phản ánh qua biến kia.
  • Null: Các biến kiểu tham chiếu có thể được gán giá trị null, nghĩa là chúng không tham chiếu đến bất kỳ đối tượng nào.

Các loại Reference Type:

  • Class: Bao gồm các lớp do người dùng định nghĩa, cũng nh...
Bạn cần đăng nhập để xem