Câu hỏi

Làm thế nào để giải quyết vấn đề Circular Reference?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Vấn đề: làm thế nào để bạn giải quyết các vấn đề circular reference, ví dụ như lớp A có lớp B là một trong những thuộc tính của nó, trong khi lớp B có lớp A là một trong những thuộc tính của nó?

Giải pháp: đầu tiên tôi sẽ nói bạn cần phải suy nghĩ lại về thiết kế của bạn. ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn đã định nghĩa một hàm hủy trong một lớp mà bạn đang phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, nhưng hàm hủy không bao giờ được thực thi. Tại sao hàm hủy đã không thực thi? (master)

Xem câu trả lời detail

Giải thích Weak Reference trong C# là gì?

Xem câu trả lời detail

Từ khóa volatile được sử dụng để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể thêm các phương thức mở rộng vào một lớp static trong C# đã có không?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê một số cách khác nhau để kiểm tra equality (==) trong .NET?

Xem câu trả lời detail