Câu hỏi

Trong C# this có thể được sử dụng trong một phương thức static không?

Câu trả lời

Trong C#, từ khóa this không thể được sử dụng trong một phương thức static. Từ khóa this tham chiếu đến instance hiện tại của một class, và do đó chỉ có ý nghĩa trong ngữ cảnh của một phương thức instance, nơi nó có thể được sử dụng để truy cập các thành viên instance của class đó.

Phương thức static, ngược lại, thuộc về class chứ không phải là một instance cụ thể của class. Do đó, bạn không thể sử ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Việc xử lý exception được thực hiện như thế nào trong C#?

middle

Sự khác biệt giữa stringStringBuilder trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa ""String.Empty trong C# là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào