Câu hỏi

Bounded Context là gì?

Câu trả lời

Một bounded context là một mẫu trung tâm trong DDD (Domain-Driven Design), đề cập đến sự cộng tác giữa các mô hì...

Bạn cần đăng nhập để xem