Câu hỏi

Bounded Context là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Một bounded context là một mẫu trung tâm trong DDD (Domain-Driven Design), đề cập đến sự cộng tác giữa các mô hì...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách thực hiện khám phá dịch vụ trong kiến trúc microservices?

Xem câu trả lời detail

Vai trò của Docker trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Giải thích Container trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Xem câu trả lời detail