Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Giải thích kiến trúc Microservice?

Câu trả lời
Microservice Architecture
  • Clients: Người dùng khác nhau gửi yêu cầu đến thiết bị khác nhau.
  • Identity Provider: Xác thực định danh người dùng hoặc client và cấp token bảo mật.
  • API Gateway: xử lý yêu cầu từ client.
  • Static Content: Bao ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích Container trong Microservices?

entry

Sự khác biệt giữa Monolithic, SOA và Microservices?

entry

Reactive Extension là?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào