Câu hỏi

Giải thích kiến trúc Microservice?

Câu trả lời

Microservice Architecture
  • Clients: Người dùng khác nhau gửi yêu cầu đến thiết bị khác nhau.
  • Identity Provider: Xác thực định danh người dùng hoặc client và cấp token bảo mật.
  • API Gateway: xử lý yêu cầu từ client.
  • Static Content: Bao ...
Bạn cần đăng nhập để xem