Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 33 câu hỏi phỏng vấn Microservices

Bộ lọc:

15

Reactive Extension là?

16

Idempotence là gì?

19

Bounded Context là gì?

20

Giải thích về CDC?