Câu hỏi

Các thành phần chính trong Microservices?

Câu trả lời
  • Containers, Clustering, và Orchestration.
  • IaC [Infrastructure as Code Conception]...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Define Microservice Architecture

entry

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

junior

List down the advantages of Microservices Architecture

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào