Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Câu trả lời

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's giải thích các kiểu khác nhau của test tự động cần cho phát triển phần mềm. Kiểm tra kim tự tháp về cơ bản là được sử dụng để tối đa hoá tự động hoá tất cả các cấp độ test, bao gồm unit testing, service testing, UI testing,...Kim tự tháp cũng cho biết rằng các unit test nhanh hơn và cô lập hơn, trong kh...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Thuật ngữ Euruka trong Microservices?

middle

Distributed Transactions là gì?

entry

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào