Câu hỏi

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Câu trả lời

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's giải thích các kiểu khác nhau của test tự động cần cho phát triển phần mềm. Kiểm tra kim tự tháp về cơ...

Bạn cần đăng nhập để xem