Câu hỏi

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's giải thích các kiểu khác nhau của test tự động cần cho phát triển phần mềm. Kiểm tra kim tự tháp về cơ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách thực hiện khám phá dịch vụ trong kiến trúc microservices?

Xem câu trả lời detail

Vai trò của Docker trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Giải thích Container trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Xem câu trả lời detail