Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

Câu trả lời
  • Dựa trên khả năng kinh doanh: Các dịch vụ được phân chia và tổ chức xoay quanh khả năng kinh doanh.
  • Sản phẩm không phải dự án: Một sản phẩm nê...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Why Would You Opt For Microservices Architecture?

middle

Distributed Transactions là gì?

middle

Vai trò của Docker trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào