Câu hỏi

Reactive Extension là?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Reactive Programming như một khái niệm đã tồn tại trong hơn 20 năm nhưng đã không phát triển cho đến Reactive Extensions ra đời. Reactive Extension (còn được gọi là ReactiveX hay Rx) là giao diện lập trình ứng dụng (Applicat...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách thực hiện khám phá dịch vụ trong kiến trúc microservices?

Xem câu trả lời detail

Vai trò của Docker trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Giải thích Container trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Xem câu trả lời detail