Câu hỏi

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

Câu trả lời

Giao tiếp giữa các microservice có thể thực hiện:

  • HTTP/REST...
Bạn cần đăng nhập để xem