Câu hỏi

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Giao tiếp giữa các microservice có thể thực hiện:

  • HTTP/REST...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách thực hiện khám phá dịch vụ trong kiến trúc microservices?

Xem câu trả lời detail

Vai trò của Docker trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Giải thích Container trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Xem câu trả lời detail