Câu hỏi

Giải thích sự quan trọng của reports và dashboard trong microservices?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Giám sát một hệ thống thường liên quan đến việc sử dụng các report (báo cáo) và dashboard (trang tổng...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Giải thích cách thực hiện khám phá dịch vụ trong kiến trúc microservices?

Xem câu trả lời detail

Vai trò của Docker trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Giải thích Container trong Microservices?

Xem câu trả lời detail

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Xem câu trả lời detail