Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Các nguyên tắc SOLID là gì?

Câu trả lời

Nguyên tắc SOLID là các nguyên tắc hướng đối tượng được Robert C. Martin giới thiệu trong bài báo cáo "Design Principles and Design patterns" năm 2000.

Các nguyên tắc SOLID là gì?
  • S - Single Responsibility Principle (SRP): nguyên tắc trách nhiệm đơn nhất đảm bảo tất cả lớp hay module chỉ chịu trách nhiệm cho một chức năng duy nhất.
  • O - Open Closed Principle (OCP): nguyên tắc đóng mở cho phép tất cả lớp đều mở cho bổ sung nhưng đóng cho chỉnh sửa. Ở đây ta cho phép mở rộng hành vi các thực thể nhưng không được chỉnh sửa code đã tồn tại.
  • **L - Liskov Subs...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Design Pattern là gì? Vì sao chúng ta lại cần nó.

middle

Design pattern Command là gì?

middle

Design pattern Observer là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào