Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Null Object pattern là gì?

Câu trả lời

Null Object Pattern là một mẫu thiết kế phần mềm, được sử dụng để tránh việc kiểm tra giá trị null trong code. Mẫu thiết kế này giúp đơn giản hóa việc sử dụng các phụ thuộc có thể không được định nghĩa (undefined) bằng cách sử dụng các thể hiện của một lớp cụ thể thay thế, cung cấp một hành vi mặc định "không làm gì" thay vì sử dụng giá trị null.

Mục đích sử dụng:

  • Simplifies Code: Giảm thiểu việc kiểm tra null trong code, làm cho code gọn gàng và dễ đọc hơn.
  • Default Behavior: Cung cấp một hành vi mặc định cho các trường hợp không có đối tượng cụ thể nào được tìm thấy hoặc không có đối tượng nào phù hợp.

Cách triển khai:

  1. Tạo một lớp trừu tượng hoặc interface mô tả các hoạt động có thể được thực hiện.
  2. Tạo một lớp cụ thể thực hiện lớp trừu tượng hoặc interface đó, cung cấp các triển khai cho mỗi phương thức.
  3. Tạo một lớp Null Object cũng thực hiện lớp trừu tượng hoặc interface, nhưng với các phương thức triển khai "không làm gì" hoặc trả về giá trị mặc định.
  4. Sử dụng lớp Null Object này bất cứ khi nào bạn muốn tránh việc trả về hoặc kiểm tra giá trị null.

Ví dụ:

Giả sử bạn có một hệ thống quản lý khách hàng và bạn muốn tránh việc kiểm tra null mỗi khi một khách hàng không được tìm thấy.

public abstr...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vấn đề mà pattern builder giải quyết là gì?

middle

Bạn hiểu gì về Singleton Pattern? Dùng nó như nào và implement ra sao?

middle

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một phương thức synchronized để trả về thực thể Singleton trong môi trường đa luồng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào