Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Mô hình MVC là gì?

Câu trả lời

MVC là viết tắt của Model-View-Controller. Pattern này tách ứng dụng thành ba phần:

  • Model - Biểu diễn đối tượng của dữ liệu. Nó cũng bao gồm logic cho cập nhật controller khi dữ liệu thay đổi.
  • View - Biểu diễn trực quan của dữ liệu ở model.
  • Controller - Đây là interface giữa Model và View bằng cách điều khiển luồng dữ liệu trong model và cập nhật view bất cứ khi nào mod...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Chain of Responsibility là gì? Trong trường hợp nào thì áp dụng pattern này?

middle

Design Pattern Decorator là gì?

middle

Bạn hiểu gì về Singleton Pattern? Dùng nó như nào và implement ra sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào