Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Design pattern Bridge là gì?

Câu trả lời

Cũng thuộc nhóm structural design pattern giúp chia một lớp lớn thành một 2 hệ thống phân cấp lớp - trừu tượng và triển khai. Các hệ thống phân cấp này là độc lập và được dùng bất cứ khi nào cần tách sự trừu tượng khỏi triển khai. Điều này gọi là Bridge pattern bởi vì nó hành động như một cây cầu giữa lớp trừu tường và lớp triển khai. Trong pattern này, lớp trừu tượng và lớp triển khai có thể được chỉnh sửa độc lập mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

![Design pattern Brid...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Design pattern Command là gì?

junior

Mô tả một design pattern như thế nào?

middle

Design pattern Factory là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào