Câu hỏi

Design pattern Bridge là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Cũng thuộc nhóm structural design pattern giúp chia một lớp lớn thành một 2 hệ thống phân cấp lớp - trừu tượng và triển khai. Các hệ thống phân cấp này là độc lập và được dùng bất cứ khi nào cần tách...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một phương thức synchronized để trả về thực thể Singleton trong môi trường đa luồng?

Xem câu trả lời detail

Thread-safe với Singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Xem câu trả lời detail

Các thành phần trong Composite Entity?

Xem câu trả lời detail