Câu hỏi

Design pattern Bridge là gì?

Câu trả lời

Cũng thuộc nhóm structural design pattern giúp chia một lớp lớn thành một 2 hệ thống phân cấp lớp - trừu tượng và triển khai. Các hệ thống phân cấp này là độc lập và được dùng bất cứ khi nào cần tách...

Bạn cần đăng nhập để xem