Câu hỏi

Design Pattern Decorator là gì?

Câu trả lời

Thuộc nhóm structural design pattern cho phép người dùng thêm tính năng vào đối tượng đã tồn tại mà không phải chỉnh sửa cấu trúc của nó. Pattern này tạo một lớp gọi là decorator hành động như một wrapper, bọc đối tượng đã tồn tại bằng cách giữ nguyên đặc trưng của các phương thức lớp. Pattern này sử dụng lớp trừu tượng và itnerface với composition để triển khai wrapper. Chúng chủ yếu được sử dụng để áp dụng SRP (Nguyên tắc Trách nhiệm Đơn lẻ) khi ya phân chia các chức năng thành các lớp với các mối quan tâm duy nhất. Pattern này có cấu trúc tương tự như CoR ở trên. Các bước triển khai decorator:

  • Tạo một interface và lớp cụ thể triển khai interface này.
  • Tạo lớp trừu tượng decorator để triển khai interface trên....
Bạn cần đăng nhập để xem