Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một phương thức synchronized để trả về thực thể Singleton trong môi trường đa luồng?

Câu trả lời

Trong môi trường đa luồng, nếu chúng ta có một phương thức không được đồng bộ hóa để trả về các trường hợp, thì có khả năng phương thức đó có thể tạo nhiều hơn một đối tượng. Hãy xem xét rằng chúng ta có 2 luồng và cả hai đều nhập điều kiện để kiểm...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Design patterndesign principles khác nhau như thế nào?

senior

Thread-safe với Singleton trong Java là gì?

junior

Mô tả một design pattern như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào