Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Trong Design pattern, Inversion of Control là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình và thiết kế phần mềm, Inversion of Control (IoC) là một nguyên tắc thiết kế mà trong đó quyền kiểm soát luồng chương trình được chuyển từ mã chương trình tùy chỉnh sang một container hoặc framework. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần của phần mềm, làm cho chúng dễ dàng hơn trong việc quản lý, mở rộng và kiểm thử.

Cách Thực Hiện Inversion of Control:

  1. Chuyển Quyền Kiểm Soát: Thay vì mã chương trình tùy chỉnh điều khiển luồng chương trình, IoC đề xuất việc chuyển quyền kiểm soát này cho một container hoặc framework. Điều này thường được thực hiện thông qua các kỹ thuật như Dependency Injection (DI), Event-Driven Programming, hoặc sử dụng Service Locator.
  2. Dependency Injection (DI): Là một cách phổ biến để thực hiện IoC, nơi các phụ thuộc của một đối tượng được "tiêm" vào đối tượng đó thông qua constructor, setter, hoặc các phương thức khác, thay vì đối tượng tự tạo ra hoặc tìm kiếm các phụ thuộc của mình.
  3. Event-Driven Programming: Một cách khác để thực hiện IoC là th...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Design pattern Factory là gì?

senior

Thread-safe với Singleton trong Java là gì?

middle

Design pattern Bridge là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào