Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Cách sắp xếp một slice của struct tuỳ chỉnh trong Go như thế nào?

Câu trả lời

Để sắp xếp một slice của struct tuỳ chỉnh trong Go, bạn có thể sử dụng hàm sort.Slice hoặc sort.SliceStable từ gói sort của Go. Cả hai hàm này cho phép bạn sắp xếp một slice dựa trên một hàm so sánh mà bạn cung cấp.

Sử dụng sort.Slice hoặc sort.SliceStable

Hàm sort.Slice sắp xếp slice dựa trên một hàm so sánh mà bạn cung cấp. Nếu bạn muốn giữ nguyên thứ tự của các phần tử bằng nhau sau khi sắp xếp, sử dụng sort.SliceStable.

Ví dụ, giả sử bạn có một slice của struct Person như sau:

type Person struct {
  Name string
  Age int
}

people := []Person{
  {"Bob", 31},
  {"John", 42},
  {"Michael", 17},
  {"Jenny", 26},
}

Để sắp xếp slice này theo tuổi từ thấp đến cao, bạn có thể làm như sau:

sort.Slice(people, func(i, j int) bo...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để tìm kiểu của một đối tượng trong Go?

middle

Go có phải là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng không?

middle

Cách sao chép slicemap trong Go như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào