Câu hỏi

Cách sử dụng một empty struct?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Empty struct được dùng khi ta muốn tiết kiệm bộ nhớ. Điều này là do chúng không sử dụng bất kỳ bộ nhớ nào cho các giá trị. Cú pháp là:

a := struct{}{}

Kích thước của empty struct là 0 khi sử dụng println(unsafe.Sizeof(a)).

Lợi ích của empty struct là cho các nhà phát triển thấy rằng chúng không có bất kỳ giá trị nào. Mục đích là thông tin thuần tuý. Một số ví dụ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn hiểu gì về kiểu dữ liệu byte và rune?

Xem câu trả lời detail

Hàm variadic trong Go là gì?

Xem câu trả lời detail

Hiểu gì về Shadowing trong Go?

Xem câu trả lời detail

Cách sắp xếp một slice của struct tuỳ chỉnh?

Xem câu trả lời detail

Cách truy cập dữ liệu đồng thời nào an toàn hơn? Map hay Channel?

Xem câu trả lời detail