Câu hỏi

Cách sử dụng một empty struct?

Câu trả lời

Empty struct được dùng khi ta muốn tiết kiệm bộ nhớ. Điều này là do chúng không sử dụng bất kỳ bộ nhớ nào cho các giá trị. Cú pháp là:

a := struct{}{}

Kích thước của empty struct là 0 khi sử dụng println(unsafe.Sizeof(a)).

Lợi ích của empty struct là cho các nhà phát triển thấy rằng chúng không có bất kỳ giá trị nào. Mục đích là thông tin thuần tuý. Một số ví dụ...

Bạn cần đăng nhập để xem