Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Cách sử dụng một empty struct trong Go như thế nào?

Câu trả lời

Trong Go, một empty struct (cấu trúc rỗng) là một cấu trúc không chứa bất kỳ trường nào và có kích thước bộ nhớ là 0 byte. Mặc dù có vẻ như không hữu ích, nhưng empty struct lại có một số ứng dụng quan trọng trong Go:

1. Sử dụng như một Semaphore hoặc Lock

empty struct có thể được sử dụng để triển khai các chức năng kiểm soát đồng thời, như mutex locks hoặc read-write locks. Một kênh chan struct{} có thể được sử dụng như một kênh không đệm để kiểm soát truy cập đồng thời.

2. Làm Placeholder

Trong một số trường hợp, bạn cần khai báo một biến hoặc tham số nhưng không thực sự cần sử dụng nó. Trong những trường hợp như vậy, empty struct có thể được sử dụng như một placeholder để tránh lãng phí bộ nhớ.

3. Triển khai Interface

Trong Go, một interface được định nghĩa bằng cách triển khai một tập hợp các phương thức. Nếu một cấu trúc không có bất kỳ phương thức nào để triển khai nhưng cần triển khai một interface, empty struct có thể được sử dụng như một placeholder để chỉ ra rằng cấu trúc đó triển khai interface.

4. Sử dụng trong Các Cấu Trúc Dữ Liệu

empty struct thường được sử dụng trong cá...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn sẽ làm gì nếu bạn cần hiển thị một hash theo một thứ tự cố định?

expert

Ngưỡng malloc của đối tượng Map trong Go lang là gì? Làm thế nào để chỉnh sửa nó?

entry

Golang là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào