Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Chiến lược tốt nhất cho unit tests ứ...

Câu trả lời

Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) cho ứng dụng dựa trên cơ sở dữ liệu đòi hỏi một chiến lược cẩn thận để đảm bảo rằng các bài kiểm thử tập trung vào logic nghiệp vụ mà không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu thực. Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất:

  • Sử dụng Mocking và Stubbing: Để cô lập logic nghiệp vụ khỏi cơ sở dữ liệu, sử dụng mocking và stubbing cho các lớp hoặc phương thức truy cập dữ liệu. Điều này cho phép bạn mô phỏng hành vi của cơ sở dữ liệu mà không cần truy cập thực tế, giúp kiểm thử đơn vị nhanh chóng và không phụ thuộc vào trạng thái của cơ sở dữ liệu.
  • Tách Biệt Logic Nghiệp vụ và Truy cập Dữ liệu: Thiết kế ứng dụng của bạn theo cách tách biệt rõ ràng giữa logic nghiệp vụ và logic truy cập dữ liệu. Điều này không chỉ tốt cho kiến trúc ứng dụng mà còn giúp việc kiểm thử đơn vị dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn tập trung vào kiểm thử logic nghiệp vụ.
  • Sử dụng Cơ Sở Dữ Liệu In-Memory hoặc Cơ Sở Dữ Liệu Kiểm thử: Trong một số trường hợp, nếu cần kiểm thử tương tác với cơ sở dữ liệu mà không sử dụng mocking hoặc stubbing, hãy xem xét việc sử dụng một cơ ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích của unit test so với integration test là gì?

middle

Sự khác biệt giữa Unit TestsIntegration Tests là gì?

senior

Những phương pháp hay nhất cho việc unit tests các phương thức sử dụng cache heavily là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào