Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Cách tốt nhất để unit tests một phươn...

Câu trả lời

Để unit tests một phương thức không trả về gì (void), bạn cần tập trung vào việc kiểm tra hành vi bên trong của phương thức đó, bao gồm việc xác minh rằng phương thức đã thực hiện đúng các tác vụ mong đợi. Dưới đây là một số cách tiếp cận:

1. Kiểm tra tác động bên ngoài

  • Nếu phương thức thay đổi trạng thái của đối tượng hoặc có tác động đến hệ thống bên ngoài (ví dụ: ghi vào cơ sở dữ liệu, gửi một yêu cầu mạng), bạn có thể kiểm tra những thay đổi hoặc tác động đó sau khi phương thức được gọi.

2. Sử dụng Mocking và Spying

  • Sử dụng các thư viện mocking và spying để theo dõi và xác minh rằng các phương thức khác hoặc API bên ngoài đã được gọi đúng cách bởi phương thức void.
  • Ví dụ, nếu phương thức void gọi một phương thức khác trong cùng một lớp hoặc một dịch vụ bên ngoài, bạn có thể sử dụng mocking để mô phỏng phương thức hoặc dịch vụ đó và xác minh rằng nó đã được gọi với đối số c...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để viết unit test cho private method?

senior

Unit Testing có nên được thêm vào một sự án đang chạy hay không? Nếu có, làm thế nào và liệu nó có đáng không?

middle

Tôi mất gì khi áp dụng TDD? Những nhược điểm của Test Driven Development(TDD) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào