Câu hỏi phỏng vấn Dynamic Programming
Câu hỏi

Cho một ví dụ về Dynamic Programming nhưng không sử dụng đệ quy?

Câu trả lời

Ví dụ về bài toán Fibonacci Sequence sử dụng Dynamic Programming như sau:

def fibonacci(n):
  fib = [0, 1] # Khởi tạo mảng lưu trữ các giá trị Fibonacci
  
  for i in range(2, n + 1):
    fib.append(fib[i - 1] + fib[i - 2]) # Tính toán và lưu trữ các giá trị Fibonacci
  
  return fib[n]

# Sử dụng hàm để tính Fibon...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dynamic Programming là gì?

middle

Sự khác biệt giữa thuật toán Chia để trị (Divide and Conquer) và Thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming) là gì?

middle

Khi lựa chọn giữa các giải pháp Top-Down và Bottom-Up cho cùng một vấn đề, bạn cần xem xét những điều gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào