Câu hỏi

Khi lựa chọn giữa các giải pháp Top-Down và Bottom-Up cho cùng một vấn đề, bạn cần xem xét những điều gì?

Câu trả lời

Lựa chọn giải pháp Top-Down và Bottom-Up cho cùng một vấn đề:

Top-Down Approach:

  • Điểm mạnh:
    • Dễ hiểu: Dễ dàng suy luận và hiểu vấn đề từ cách tiếp cận từ trên xuống.
    • Ít tốn bộ nhớ: Thường tiêu tốn ít bộ nhớ hơn vì chỉ cần lưu ...
Bạn cần đăng nhập để xem