Câu hỏi phỏng vấn Divide & Conquer
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa thuật toán Chia để trị (Divide and Conquer) và Thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming) là gì?

Câu trả lời

Đây là sự khác biệt chính giữa Chia để trị và Quy hoạch động:

  1. Phương pháp giải quyết vấn đề:

    • Chia để trị: Phương pháp này chia bài toán lớn thành các bài toán con nhỏ hơn, giải quyết riêng rẽ từng phần, sau đó kết hợp kết quả của các bài toán con để có kết quả cuối cùng.
    • Quy hoạch động: Thuật toán Quy hoạch động giải quyết bài toán lớn thông qua việc giải quyết từng bài toán con một lần và lưu trữ kết quả của chúng để sử dụng lại khi cần thiết.
  2. Tính tái sử dụng kết quả:

    • Chia để trị: Không lưu trữ kết quả các bài toán con đã giải quyết trước đó, mà tái giải quyết chúng khi cần thiế...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

So sánh giữa các thuật toán Greedy, Divide & Conquer, và Dynamic Programming?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào