Câu hỏi

Chuỗi kết thúc bằng null là gì?

Câu trả lời

Chuỗi kết thúc bằng null (null-terminated string) là một kiểu biểu diễn chuỗi trong ngôn ngữ lập trình. Trong cách biểu diễn này, một chuỗi kết thúc bằng một ký tự null (ký tự có mã ASCII hoặc Unicode bằng 0). Ký tự...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khái niệm về tính thay đổi (mutability) và tính không thay đổi (immutability) của chuỗi là gì?

senior

Rope Data Structure được sử dụng cho mục đích gì?

expert

Khi nào Rabin-Karp hiệu quả hơn so với KMP hoặc Boyer-Moore?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào