Câu hỏi phỏng vấn Queues
Câu hỏi

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

Câu trả lời

Một số loại hàng đợi phổ biến bao gồm:

  1. Hàng đợi Tiêu chuẩn (Standard Queue): Là loại hàng đợi cơ bản theo nguyên tắc FIFO, phần tử được thêm vào trước nhất sẽ được loại bỏ đầu tiên.
  2. Hàng đợi Ưu tiên (Priority Queue): Loại hàng đợi này gán mức độ ưu tiên cho mỗi phần tử. Phần tử có độ ưu tiên cao sẽ được xử lý trước, thậm chí trước cả các phần tử đã đợi lâu hơn.
  3. Hàng đợi Circular (Circular Queue): Hàng đợi này sử dụng một mảng vòng (circular arra...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Queue là gì?

junior

Tại sao và khi nào tôi nên sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack hoặc Queue thay vì Arrays/Lists?

entry

Liệt kê một số ứng dụng thực tế của Hàng đợi (Queue)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào