Câu hỏi

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

Câu trả lời

MD5 là một thuật toán băm (hashing algorithm) đã bị cũ và không còn an toàn. Nó được thiết kế để tạo ra một đoạn mã hash duy nhất dựa trên dữ liệu đầu vào, và nó không thể được giải ngược (unhashed) trực tiếp để thu được dữ liệu gốc.

Tuy nhiên, do tính cũ kỹ và không an toàn của nó, có thể sử dụng các bảng băm (rainbow tables) hoặc các d...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

junior

Sự khác biệt giữa Hashing và Bảng băm (Hash Tables) là gì?

junior

Cung cấp một ví dụ đơn giản về Hash Function?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào