Câu hỏi

Sự khác biệt giữa mã hoá khối và mã hoá dòng?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa mã hoá khối (block cipher) và mã hoá dòng (stream cipher) là phép mã hoá khối biến plain-text thành cipher-text từng khối một tại một thời điểm. Mặt khác, mã hoá d...

Bạn cần đăng nhập để xem