Câu hỏi

Sự khác biệt giữa VPN và VLAN?

Câu trả lời

Các công ty sử dụng VLAN để hợp nhất các thiết bị được phân tán trên một số địa điểm từ xa vào một miền broadcast duy nhất. Mặt khác, VPN được sử dụng để truyền dữ liệu an toàn giữa hai văn...

Bạn cần đăng nhập để xem