Câu hỏi

Sự khác biệt giữa VPN và VLAN?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Các công ty sử dụng VLAN để hợp nhất các thiết bị được phân tán trên một số địa điểm từ xa vào một miền broadcast duy nhất. Mặt khác, VPN được sử dụng để truyền dữ liệu an toàn giữa hai văn...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Active Reconnaissance là gì?

Xem câu trả lời detail

Virus Polymorphic là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào quyết định vị trí của việc mã hoá?

Xem câu trả lời detail

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

Xem câu trả lời detail