Câu hỏi

Sự khác biệt giữa virus và worm?

Câu trả lời

Virus máy tính là phần mềm độc hại, thường là các file thực thi có khả năng sao chép và tự truyền từ máy tính này sang máy tính khác...

Bạn cần đăng nhập để xem