Câu hỏi

Tấn công DNS là gì?

Câu trả lời

Tấn công DNS là một dạng tấn công mạng, trong đó tin tặc sử dụng các điểm yếu trong DNS để chuyển hướng người dùng đến các trang web độc hại và đánh cắp dữ liệu từ các máy được nhắm mục tiêu. Bởi vì hệ thống DNS là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng internet, nó gây ra rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng.

![Tấn công DNS là gì?](https://raw.githubusercontent.com/techmely/techmely-image/main/w...

Bạn cần đăng nhập để xem