Câu hỏi

SSL và HTTPS cái nào đáng tin cậy hơn?

Câu trả lời

  • SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, là một công nghệ tiêu chuẩn cho phép hai hoặc nhiều bên giao tiếp an toàn qua i...
Bạn cần đăng nhập để xem