Câu hỏi

SSL và HTTPS cái nào đáng tin cậy hơn?

senior
Ẩn câu trả lời detail
  • SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, là một công nghệ tiêu chuẩn cho phép hai hoặc nhiều bên giao tiếp an toàn qua i...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Theo bạn, Forward Secrecy nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Active Reconnaissance là gì?

Xem câu trả lời detail

Virus Polymorphic là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào quyết định vị trí của việc mã hoá?

Xem câu trả lời detail

Dạng cookie nào có thể được sử dụng trong cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp?

Xem câu trả lời detail