Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Hãy phân biệt black box testwhite box test?

Câu trả lời
Black box test White box test
Là phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó cấu trúc bên trong của chương trình hoặc phần mềm được che giấu Là phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm thử đã quen thuộc với cấu trúc hoặc code bên trong của phần mềm
Người kiểm thử không cần thiết phải có kiến thức về việc mã hoá, cấu trúc bên trong của phần mềm, cũng như không yêu cầu phải biết lập trình phần mềm Người kiểm thử phải có kiến thức nhất định về việc mã hoá, cấu trúc bên trong của chức năng, biết lập trình phần mềm
Việc kiểm thử được tiến hành dựa vào việc kiểm thử phần mềm làm được gì, có phù hợp với yêu cầu của người dùng hay khô...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

junior

Hãy cho biết những kiểu tấn công mạng phổ biến?

senior

Sự khác biệt giữa virusworm là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào