Câu hỏi

Xác thực hai yếu tố là gì?

Câu trả lời

Xác thực hai yếu tố (2FA), thường được gọi là xác minh hai bước hoặc xác thực yếu tố kép, là một phương pháp bảo mật trong đó người dùng xác thực danh tính của họ bằng hai yếu...

Bạn cần đăng nhập để xem