Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho...

Câu trả lời

Salt là một chuỗi ngẫu nhiên được thêm vào mật khẩu trước khi nó được băm (hashing). Khi sử dụng salt, mỗi lần mật khẩu được băm sẽ có một chuỗi salt khác nhau, tạo ra một chuỗi hash khác biệt cho cùng một mật khẩu.

Sử dụng salt làm tăng cường bảo mật vì:

  1. Ngăn chặn các cuộc tấn công từ điển (dictionary attacks) và tấn công bảng màu cầu vồng (rainbow table attacks): Salt làm cho việc tìm kiếm chuỗi hash phù hợp với một mật khẩu tr...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hash Table là gì?

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

junior

Độ phức tạp không gian (space complexity) của bảng băm (Hash Table) là bao nhiêu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào