Câu hỏi

Sự khác biệt giữa bảo vệ thông tin và bảo đảm thông tin?

Câu trả lời

Bảo vệ thông tin (information protection) là bảo vệ dữ liệu ...

Bạn cần đăng nhập để xem