Câu hỏi phỏng vấn Web security
Câu hỏi

Làm thế nào để tránh tấn công brute force?

Câu trả lời

Có nhiều kỹ thuật để ngăn chặn cuộc tấn công brute force, trong đó một chính sách mật khẩu mạnh mẽ là rõ ràng nhất. Ví dụ như mật khẩu người dùng phải ít nhất 16 ký tự: có ký tự chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Bên cạnh đó là cấm các mật khẩu phổ biến như 12345678 hay qwerty.

Tấn công brute fotce cũng có thể tránh...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tấn công DDoS là gì? Làm thế nào để chặn nó?

junior

Hãy phân biệt black box testwhite box test?

middle

Null Session nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào