Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Có thể lưu trữ một khóa trùng lặp trong HashMap không?

Câu trả lời

Không, không thể chèn các khóa trùng lặp vào HashMap. Nếu bạn cố gắng chèn bất kỳ khoá nào bằng khóa hiện có, thì giá trị cũ sẽ bị ghi đè bằng giá trị mới. Và điều n...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cây tìm kiếm nhị phân là gì?

entry

Queue là gì?

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào