Câu hỏi

Có thể trả về nhiều giá trị từ một hàm trong Go?

Câu trả lời

Có, bằng cách phân tách các giá trị bằng dấu phẩy trong câu lênh return và gán nó cho nhiều biến như ví dụ bên dưới:

Bạn cần đăng nhập để xem