Câu hỏi

Có thể trả về nhiều giá trị từ một hàm trong Go?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Có, bằng cách phân tách các giá trị bằng dấu phẩy trong câu lênh return và gán nó cho nhiều biến như ví dụ bên dưới:

```go...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn hiểu gì về kiểu dữ liệu byte và rune?

Xem câu trả lời detail

Hàm variadic trong Go là gì?

Xem câu trả lời detail

Hiểu gì về Shadowing trong Go?

Xem câu trả lời detail

Cách sắp xếp một slice của struct tuỳ chỉnh?

Xem câu trả lời detail

Cách truy cập dữ liệu đồng thời nào an toàn hơn? Map hay Channel?

Xem câu trả lời detail