Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Cú pháp vòng lặp for trong Golang như thế nào?

Câu trả lời

Cú pháp vòng lặp for như sau:

for [condition |  ( init; condition; increment ) | Range]  
{  
   statement(s);  
   //more statements
}

Trong đó:

  • Bước init thực thi đầu tiên. Điều này chỉ được thực hiện một lần khi bắt đầu vòng lặp. Nhằm mục đích khai báo và khởi tạo các biến điều khiển vòng lặp. Trường này là tùy chọn nếu chúng ta đã khởi tạo các biến điều khiển vòng lặp trước đó. Ngay cả khi chúng ta không làm gì ở đây, dấu chấm phẩy vẫn cần phải hiện diện.
  • Bước condition là để đánh giá. Nếu condition thoả mãn, th...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để khởi tạo một struct trong Go?

junior

Go hỗ trợ type conversion nào?

middle

Cách biểu diễn enums theo idiomatic trong Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào