Câu hỏi

Slice trong Go là gì?

Câu trả lời

Slice là kiểu dữ liệu mô tả dãy các đối tượng cùng kiểu dữ liệu như mảng nhưng không cố định chiều dài như mảng. Slice được khai báo là []<kiểu dữ liệu> nên nó như là mảng không xác định chiều dài. Thực ra mỗi khi khai báo 1 biến kiểu slice, Go sẽ tạo 1 mảng để chứa dữ liệu cho nó.

Một biến kiểu slice gồm 3 thành phần:

  • Con trỏ tham chiếu đến mảng chứa các phần tử của slice.
  • Chiều dài (số phần tử).
  • Sức chứa (số phần tử tối đa, là chiều dài mảng chứa các phần tử).

Ví dụ

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
 
   // Creating an array
   arr := [6]string{"This","is", "a","Go","interview","question"}

   // Print ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao chúng ta lại muốn sử dụng một struct{} rỗng trong Go?

junior

Go Interface là gì?

junior

Những lợi ích của việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào