Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Trong Go, có những phạm vi biến nào? Hãy giải thích

Câu trả lời

Trong Go, phạm vi của một biến (variable scope) xác định nơi mà biến đó có thể được truy cập trong chương trình. Có hai phạm vi biến chính trong Go:

  1. Local Scope (Phạm vi cục bộ): Biến được khai báo bên trong một hàm hoặc một block code có phạm vi cục bộ. Những biến này chỉ có thể được truy cập bên trong hàm hoặc block code nơi chúng được khai báo. Khi hàm hoặc block code kết thúc, các biến cục bộ sẽ không còn tồn tại và không thể truy cập từ bên ngoài.
  2. Global Scope (Phạm vi toàn cục): Biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm, thường ở đầu chương trình, có phạm vi toàn cục. Những biến này có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình và tồ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Golang là gì?

middle

Làm thế nào để kiểm tra nếu một Map chứa một key trong Go?

junior

Go Interface là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào