Câu hỏi

Bạn hiểu gì về kiểu dữ liệu byte và rune?

Câu trả lời

byterune là hai kiểu số nguyên là tên bí danh cho uint8 ...

Bạn cần đăng nhập để xem