Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Bạn hiểu gì về kiểu dữ liệu byterune trong Go?

Câu trả lời

Trong Go, kiểu dữ liệu byterune là hai kiểu số nguyên đặc biệt được sử dụng để biểu diễn các ký tự.

  1. Byte:

    • Kiểu byte là một alias của uint8 và biểu diễn một số nguyên không dấu 8-bit.
    • Nó thường được sử dụng để làm việc với dữ liệu nhị phân hoặc khi xử lý các ký tự ASCII, vì mỗi ký tự ASCII có thể được biểu diễn bằng một byte.
  2. Rune:

    • Kiểu rune là một alias của int32 và biểu diễn một số nguyên có dấu 32-bit.
    • Nó được sử dụng để biểu diễn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cách ưu tiên để xử lý configuration parameters cho một chương trình Go là gì?

middle

Sự khác biệt giữa unbufferedbuffered là gì?

junior

Những lợi ích của việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào